COMUNICAT

28.10.2016

 

 

 

           Biroul de informare publică și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

 

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați

organizează la sediul său din Galați, Str. Basarabiei nr. 47, județul Galați, în perioada 28.10.2016-19.12.2016, concurs pentru ocuparea postului vacant de specialist IT (software) la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați

 

                 Concursul se va desfășura în condițiile stabilite de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de specialiști IT din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007, cu modificările și completările ulterioare.

La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de specialiști IT se pot înscrie candidații care îndeplinesc următoarele condiții:

            a) au cetățenia română, domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;

            b) nu au antecedente penale, nu au cazier fiscal și se bucură de o bună reputație;

            c) cunosc limba română;

            d) sunt apți, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcției;

            e) au studii superioare de specialitate în domeniul informatic, automatic, cibernetic, matematic, electronic sau electrotehnic. Această condiție se consideră îndeplinită și de către absolvenții de studii superioare în domeniul tehnic sau economic care au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică, cu avizul compartimentului informatic din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (art. 2 alin. 2 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de specialiști IT din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007, cu modificările și completările ulterioare).

            Cererile de înscriere la concurs se vor depune până la data de 21.11.2016, inclusiv, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, din municipiul Galați, str. Basarabiei nr. 47, județul Galați.

                 Cererile de înscriere vor fi însoțite de următoarele acte:

                 - certificat de naștere (copie);

                 - certificat căsătorie (copie), după caz;

                 - actul de identitate (copie);

                 - diploma de licență (copie);

                 - certificatul de cazier judiciar;

                 - certificatul de cazier fiscal;

                 - chitanța de plată a taxei de înscriere;

                 - curriculum vitae;

                 - adeverința medicală din care să rezulte că este apt pentru exercitarea funcției;

                 În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de specialiști IT din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007, cu modificările și completările ulterioare, candidații vor anexa la cererea de înscriere și acte doveditoare din care să rezulte că au urmat în timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatică.

           Certificarea copiilor de pe actele menționate anterior se face de către un membru al comisiei de organizare a concursului, prin aplicarea mențiunii „conform cu originalul”, după prezentarea originalelor.

           Taxa de concurs este de 150 lei și se va achita la depunerea dosarului.

           Concursul se va desfășura după următorul calendar:

- 28.10-21.11.2016 inclusiv, depunerea cererilor de înscriere și a actelor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de specialiști IT din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007, cu modificările și completările ulterioare;

- 21.11-06.12.2016 – verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 din regulamentul susmenționat, de către comisia de organizare;

- 12.12.2016, ora 1000  – susținerea probei scrise de verificare a cunoștințelor teoretice în domeniul informatic;

- 13.12.2016, ora 1000  – susținerea probei practice;

- 14.12.2016 – afișarea rezultatelor obținute de către candidați la proba scrisă și la proba practică;

- 14.12-16.12.2016 – depunerea contestațiilor candidaților cu privire la notele obținute la proba scrisă;

- 19.12.2016 – soluționarea contestațiilor candidaților cu privire la notele obținute la proba scrisă; afișarea rezultatelor finale la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați și pe site-ul acestei unități.

           Examinarea candidaților constă în susținerea probei scrise de verificare a cunoștințelor teoretice în domeniul informatic și a unei probe practice.

           Probele de concurs se notează de la 1 la 10.

           Promovarea probelor se face ca urmare a obținerii notei minime 5 pentru fiecare probă, iar promovarea concursului ca urmare a obținerii notei finale minime 7. Ponderea fiecărei probe de concurs în nota finală este de 50%.

           La medii egale are prioritate cel care a obținut nota cea mai mare la proba practică și, în subsidiar, vechimea în specialitate.

           În termen de 48 de ore de la data afișării rezultatelor, candidații nemulțumiți pot formula contestație cu privire la nota obținută la proba scrisă.

           Tematica și bibliografia pentru concurs sunt cuprinse în anexa care face parte din acest anunț și sunt afișate la sediul  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, precum și pe pagina de internet a acestei unități – http://pcagalati.mpublic.ro.  

           Informații suplimentare la telefon: 0236.41.41.16, interior 138 – consilier superior Oprea Mariana.